Aleja Wolności 26 | 84-300 Lębork | +48 59 307 07 01

Odkup szkód rzeczowych

Odkup szkód rzeczowych

Odsprzedaż odszkodowania to najprostszy i najszybszy sposób na dodatkowe środki z odszkodowania OC. Firmy ubezpieczeniowe przyznają bowiem minimum tego co powinny, licząc poszkodowany nie wystąpi na drogę sądową.

Nawet jeżeli dostałeś już odszkodowanie z OC, nadal możemy odkupić Twoje odszkodowanie!

Sprzedając nam prawa do zaniżonej części odszkodowania, natychmiast wypłacimy Ci ustaloną kwotę (odszkodowanie, które już otrzymałeś jest Twoje).

Nasza dopłata do odszkodowania w żaden sposób nie wpływa na Państwa umowę polisy, ani na odszkodowanie, które już zostało Wam przyznane. To my ponosimy ryzyko, tak nakazuje profesjonalne podejście do klienta.

Odkupimy od Ciebie odszkodowanie nawet 3 lata po wypadku!

Wycena odkupu szkody rzeczowej  jest zupełnie darmowa i niezobowiązująca.

 

Najczęściej zadawane pytania

Zadośćuczynienie jest instytucją prawa polskiego, której zadaniem jest naprawienie szkody niemajątkowej.

Podstawą roszczenia o zadośćuczynienie jest krzywda. Zadośćuczynienie pieniężne wywodzi się przede wszystkim z Kodeksu cywilnego, a jego dochodzenia można domagać się w przypadku krzywdy doznanej na skutek: odniesionych obrażeń ciała, śmierci osoby bliskiej oraz naruszenia dobra osobistego. W tym miejscu wskazania wymaga fakt, iż zaspokojeniu szkód majątkowych służy instytucja odszkodowania.

Zadośćuczynienie za krzywdę przysługuje osobom, które odniosły obrażenia ciała na skutek zdarzenia drogowego lub osobom, których najbliższy członek rodziny poniósł śmierć w konsekwencji takiego wypadku.

Każdy zarejestrowany samochód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych. Gdy na skutek działania lub zaniechania kierowcy takiego pojazdu dochodzi do wypadku, za szkody z niego wynikłe odpowiada towarzystwo ubezpieczeń, w którym zawarto polisę OC. Zdarzają się jednak sytuacje, w których właściciele pojazdów nie dopełniają ciążącego na nich obowiązku. Tym samym za wypłatę zadośćuczynienia za krzywdę powstałą w związku z wypadkiem komunikacyjnym, którego sprawcą był nieubezpieczony pojazd, odpowiedzialność ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Roszczenia o zadośćuczynienie ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że z żądaniem o wypłatę stosownej kwoty można wystąpić w określonych ramach czasowych:

– Trzy lata od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, a szkoda powstała na skutek czynu niedozwolonego.

– 20 lat od dnia zdarzenia, w przypadku, gdy szkoda powstała na skutek zbrodni lub występku — w tych sytuacjach sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności karnej (skazujący wyrok sądu, mandat karny itp.).

– Po upływie tych terminów dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie może okazać się bezzasadne.

Naprawienie szkody będącej konsekwencją spowodowanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia obejmować powinno wszelkie koszty będące skutkiem naruszenia wskazanych wyżej dóbr osobistych. Wchodzić tu w grę będą przede wszystkim koszty leczenia, ale także koszty związane z koniecznością przygotowania poszkodowanego do zmiany zawodu, jeśli skutkiem naruszenia wskazanych wyżej dóbr osobistych jest inwalidztwo poszkodowanego. Jeśli chodzi o koszty leczenia, to powinny być uwzględniane wszelkie koszty, które biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy medycznej, dają realne szanse na poprawę stanu zdrowia poszkodowanego, a nie tylko koszty uwzględniane np. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Powszechnie akceptowany jest pogląd, że do wskazanych kosztów należy zaliczyć nie tylko koszty leczenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz także wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie. Odwiedziny te są niezbędne zarówno dla poprawy samopoczucia chorego i przyspieszenia w ten sposób leczenia, jak i dla kontaktu rodziny z lekarzami w celu uzyskania wskazówek i informacji o zdrowiu chorego i jego potrzebach. Odnosi się to zwłaszcza do przypadków, gdy poszkodowanym jest dziecko i gdy chodzi o wizyty jego rodziców. W celu dochodzenia zwrotu kosztów leczenia należy przedłożyć towarzystwu ubezpieczeń oryginały faktur i paragonów wskazujących na poniesione przez osobę poszkodowaną koszty.

Poszkodowany, który podczas leczenia powypadkowego poniósł koszty związane z dojazdami do placówek medycznych, może starać się o zwrot poniesionych kosztów jako konsekwencji wypadku objętego odpowiedzialnością cywilną danego towarzystwa ubezpieczeń. Wskazania wymaga fakt, że niezbędne dokumenty, które pozwolą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych, to:

1) zestawienie dojazdów od miejsca zamieszkania poszkodowanego do adresu danej placówki medycznej, data i rodzaj wizyty (np. konsultacja neurologiczna),

2) liczba kilometrów w dwie strony,

3) kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,

4) oświadczenie osoby dowożącej do placówki medycznej na leczenie. Kluczowe są również dane dotyczące średniego spalania i ceny paliwa.

Koszty dojazdów oblicza się w następujący sposób: (łączna liczba kilometrów/100 kilometrów) x średnie spalanie paliwa x cena za 1 litr paliwa.

Masz więcej pytań?
Zajrzyj na pełną stronę najczęściej zadawanych pytań

FAQ

odkup-szkd-rzeczowych